annealing furnace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annealing furnace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annealing furnace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annealing furnace.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • annealing furnace

    * kỹ thuật

    lò tôi

    lò ủ