annealing texture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annealing texture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annealing texture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annealing texture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • annealing texture

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tectua ủ