annealing oven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annealing oven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annealing oven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annealing oven.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • annealing oven

    * kỹ thuật

    lò tôi