annealing carbon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annealing carbon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annealing carbon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annealing carbon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • annealing carbon

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cacbon ram

    cacbon ủ