ammonia solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammonia solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammonia solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammonia solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ammonia solution

    * kỹ thuật

    dung dịch amoniac

    điện lạnh:

    dung dịch bằng amoniac