ammoniacal liquor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammoniacal liquor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammoniacal liquor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammoniacal liquor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ammoniacal liquor

    * kỹ thuật

    dung dịch nước amoniac