ammoniacal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammoniacal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammoniacal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammoniacal.

Từ điển Anh Việt

 • ammoniacal

  /,æmou'naiəkəl/

  * tính từ

  (hoá học) (thuộc) amoniac; có tính chất amoniac

  chứa amoniac

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ammoniacal

  Similar:

  ammoniac: pertaining to or containing or similar to ammonia