ammoniacal water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammoniacal water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammoniacal water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammoniacal water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ammoniacal water

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nước amoniac