ammoniac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammoniac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammoniac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammoniac.

Từ điển Anh Việt

 • ammoniac

  /ə'mouniæk/

  * tính từ

  (hoá học) (thuộc) amoniac

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ammoniac

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  có Amoniac

  hóa học & vật liệu:

  có amoniắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ammoniac

  the aromatic gum of the ammoniac plant

  Synonyms: gum ammoniac

  pertaining to or containing or similar to ammonia

  Synonyms: ammoniacal