ammonia header nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammonia header nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammonia header giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammonia header.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ammonia header

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ống góp amoniac