ammonia solution diluted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ammonia solution diluted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ammonia solution diluted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ammonia solution diluted.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ammonia solution diluted

    * kỹ thuật

    y học:

    dung dịch amoniac loãng