aeolian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeolian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeolian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeolian.

Từ điển Anh Việt

 • aeolian

  * tính từ

  thông gió

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aeolian

  * kỹ thuật

  do gió

  phong thành

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aeolian

  a member of one of four linguistic divisions of the prehistoric Greeks

  Synonyms: Eolian

  the ancient Greek inhabitants of Aeolia

  of or pertaining to Aeolus, the Greek god of the winds; relating to or caused by the wind

  of or relating to Aeolis or its ancient Greek people