aeolian erosion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeolian erosion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeolian erosion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeolian erosion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aeolian erosion

    * kỹ thuật

    sự thổi mòn

    xây dựng:

    sự xói mòn do gió