aeolian lyre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeolian lyre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeolian lyre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeolian lyre.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aeolian lyre

    Similar:

    aeolian harp: a harp having strings tuned in unison; they sound when wind passes over them

    Synonyms: wind harp

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).