aeolian accumulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeolian accumulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeolian accumulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeolian accumulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aeolian accumulation

    * kỹ thuật

    bồi tích phong thành

    phong tích