aeolian plain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeolian plain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeolian plain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeolian plain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aeolian plain

    * kỹ thuật

    đồng bằng phong thành