aeolian depeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeolian depeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeolian depeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeolian depeter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aeolian depeter

    * kỹ thuật

    phong tích

    trầm tích do gió