aeolian deposits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeolian deposits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeolian deposits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeolian deposits.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aeolian deposits

    * kỹ thuật

    bồi tích phong thành