aeolian alluvion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeolian alluvion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeolian alluvion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeolian alluvion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aeolian alluvion

    * kỹ thuật

    bồi tích phong thành