aeolian rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aeolian rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aeolian rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aeolian rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aeolian rock

  * kỹ thuật

  đá phong thành

  hóa học & vật liệu:

  đá do gió

  môi trường:

  đá do gió tạo thành