admissible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admissible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admissible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admissible.

Từ điển Anh Việt

 • admissible

  /əb'misəbl/

  * tính từ

  có thể chấp nhận, có thể thừa nhận

  có thể nhận, có thể thu nạp (vào chức vụ gì...); có thể kết nạp

 • admissible

  (Tech) chấp nhận được

 • admissible

  chấp nhận được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • admissible

  * kỹ thuật

  cho phép

  cơ khí & công trình:

  có phép

  toán & tin:

  có thể chấp nhận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • admissible

  deserving to be admitted

  admissible evidence

  Antonyms: inadmissible