admissible function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admissible function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admissible function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admissible function.

Từ điển Anh Việt

  • admissible function

    (Tech) hàm số chấp nhận được [NB]