admissible variation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admissible variation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admissible variation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admissible variation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • admissible variation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biến phân chấp nhận được