admissible stress under foundation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admissible stress under foundation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admissible stress under foundation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admissible stress under foundation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • admissible stress under foundation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ứng suất cho phép dưới móng