admissible speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admissible speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admissible speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admissible speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • admissible speed

    * kỹ thuật

    vận tốc cho phép