adhesive friction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesive friction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesive friction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesive friction.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adhesive friction

    Similar:

    grip: the friction between a body and the surface on which it moves (as between an automobile tire and the road)

    Synonyms: traction

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).