adhesive disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesive disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesive disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesive disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesive disk

    * kỹ thuật

    đĩa có keo