adhesive sheath insulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesive sheath insulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesive sheath insulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesive sheath insulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesive sheath insulation

    * kỹ thuật

    lớp dán cách ly