adhesive peritonitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesive peritonitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesive peritonitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesive peritonitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesive peritonitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm mạng bụng dính