adhesive film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesive film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesive film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesive film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesive film

    * kỹ thuật

    màng keo

    xây dựng:

    màng dính