adhesively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesively.

Từ điển Anh Việt

  • adhesively

    xem adhesive