adhesive glue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adhesive glue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adhesive glue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adhesive glue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adhesive glue

    * kỹ thuật

    hồ dán