addition sign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addition sign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addition sign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addition sign.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • addition sign

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dấu cộng "

    +"