addition operator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addition operator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addition operator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addition operator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • addition operator

    * kỹ thuật

    toán tử cộng