addition agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addition agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addition agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addition agent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • addition agent

    * kỹ thuật

    chất phụ gia

    chất thêm

    phụ gia