addition file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addition file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addition file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addition file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • addition file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tệp hỗ trợ