acute schizophrenic episode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acute schizophrenic episode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acute schizophrenic episode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acute schizophrenic episode.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acute schizophrenic episode

    schizophrenia of abrupt onset and relatively short duration (a few weeks or months)

    Synonyms: reactive schizophrenia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).