acute organic brain syndrome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acute organic brain syndrome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acute organic brain syndrome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acute organic brain syndrome.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acute organic brain syndrome

    Similar:

    acute brain disorder: any disorder (as sudden confusion or disorientation) in an otherwise normal person that is due to reversible (temporary) impairment of brain tissues (as by head injuries or drugs or infection)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).