acquisition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acquisition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acquisition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acquisition.

Từ điển Anh Việt

 • acquisition

  /,ækwi'ziʃn/

  * danh từ

  sự được, sự giành được, sự thu được, sự đạt được, sự kiếm được

  cái giành được, cái thu nhận được

  Mr. A will be a valuable acquisition to the teaching staff of our school: thu nhận được ông A thì sẽ có lợi cho hàng ngũ giáo viên của trường chúng ta

 • acquisition

  (Tech) thu thập, thu nhận

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • acquisition

  * kinh tế

  sự mua lại (công ty)

  thôn tính

  vật mua được

  việc mua lại

  * kỹ thuật

  dò sóng

  sự đạt tới

  sự thu nhận

  sự thu thập

  sự tiếp nhận

  xây dựng:

  sự thụ đắc

  toán & tin:

  sự tiếp nhận (dữ liệu, thông tin)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • acquisition

  the act of contracting or assuming or acquiring possession of something

  the acquisition of wealth

  the acquisition of one company by another

  something acquired

  a recent acquisition by the museum

  Similar:

  learning: the cognitive process of acquiring skill or knowledge

  the child's acquisition of language

  skill: an ability that has been acquired by training

  Synonyms: accomplishment, acquirement, attainment