attainment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attainment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attainment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attainment.

Từ điển Anh Việt

 • attainment

  /ə'teinmənt/

  * danh từ

  sự đạt được

  an end easy of attainment: mục đích dễ đạt

  hopes impossible of attainment: những hy vọng không sao đạt được

  ((thường) số nhiều) kiến thức, tri thức, học thức; tài (do trau giồi mà có)

  a man of great attainments: người có học thức rộng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • attainment

  the act of achieving an aim

  the attainment of independence

  arrival at a new stage

  his attainment of puberty was delayed by malnutrition

  Similar:

  skill: an ability that has been acquired by training

  Synonyms: accomplishment, acquirement, acquisition