accented nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accented nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accented giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accented.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accented

  Similar:

  stress: to stress, single out as important

  Dr. Jones emphasizes exercise in addition to a change in diet

  Synonyms: emphasize, emphasise, punctuate, accent, accentuate

  stress: put stress on; utter with an accent

  In Farsi, you accent the last syllable of each word

  Synonyms: accent, accentuate

  tonic: used of syllables

  a tonic syllables carries the main stress in a word

  Antonyms: atonic

  stressed: bearing a stress or accent

  an iambic foot consists of an unstressed syllable followed by a stressed syllable as in `delay'

  Antonyms: unstressed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).