unstressed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unstressed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unstressed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unstressed.

Từ điển Anh Việt

 • unstressed

  /' n'strest/

  * tính từ

  không nhấn mạnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • unstressed

  * kỹ thuật

  không chịu lực

  xây dựng:

  không căng

  không ứng suất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unstressed

  not bearing a stress or accent

  short vowels are unstressed

  Antonyms: stressed