emphasize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

emphasize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm emphasize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của emphasize.

Từ điển Anh Việt

  • emphasize

    * ngoại động từ

    nhấn mạnh

    làm nổi bật (sự kiện...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • emphasize

    * kỹ thuật

    cường điệu

    làm nổi bật

    nhấn mạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet