thương tiêu trong Tiếng Anh là gì?

thương tiêu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thương tiêu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thương tiêu

    * dtừ

    trade mark