thương hiệu trong Tiếng Anh là gì?

thương hiệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thương hiệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thương hiệu

    brand name; trade name