tình trung trong Tiếng Anh là gì?

tình trung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tình trung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tình trung

    * dtừ

    faithful love