tình trạng trong Tiếng Anh là gì?

tình trạng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tình trạng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tình trạng

  state; situation; condition

  tình trạng tài chính của một công ty the financial situation of a company

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tình trạng

  * noun

  state, situation, condition

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tình trạng

  situation, state, condition(s)