nhốt vào chuồng trong Tiếng Anh là gì?

nhốt vào chuồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhốt vào chuồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhốt vào chuồng

    * ngđtừ

    stable, mew, sty