nhốt giữ lại trong Tiếng Anh là gì?

nhốt giữ lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhốt giữ lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhốt giữ lại

    * ngđtừ

    confine