nhốt kỹ trong Tiếng Anh là gì?

nhốt kỹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhốt kỹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhốt kỹ

    * thngữ

    to lock up